Algemene voorwaarden Manu’s Script 

 

Manu’s Script

Manu Thodé 

KvK-nr.: 82568162

Btw-nr.: NL003705433B67

 

De overeenkomst

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen mij (Manu’s Script) en jou (opdrachtgever), tenzij we hier expliciet en schriftelijk van zijn afgeweken.

2. We werken allebei zo goed mogelijk mee aan de werkzaamheden en geven elkaar de informatie die nodig is voor een goede uitvoering van deze werkzaamheden.

3. We zullen elkaars belangen niet zinloos benadelen.

4. We overleggen mondeling (in persoon of per telefoon) of schriftelijk (per e-mail of WhatsApp).

5. Ik heb het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Jij aanvaardt mijn wijzigingen als je niet binnen 14 dagen – na ontvangst van mijn wijzigingen – schriftelijk in protest gaat. 

6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden – om welke reden dan ook – niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht. Wij zullen dan over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen.

 

De offerte

1. Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

2. Mijn offertes zijn altijd gratis en vrijblijvend. Het voorstel in mijn offerte is 30 dagen geldig tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3. Wanneer jij mijn offerte mondeling of schriftelijk aanvaardt, is er sprake van bevestiging van een opdracht. Die opdrachtbevestiging is bindend en deze algemene voorwaarden zijn erop van toepassing.

4. Ik heb steeds het recht een door jou aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen.

5. Wanneer jij de eerste opdracht (tussentijds) wijzigt, maak ik hiervoor een nieuwe offerte.

6. De prijzen op mijn website, in offertes en op facturen zijn exclusief btw.

7. Aan informatie uit offertes, reclamematerialen of van mijn website kun jij geen rechten ontlenen.

8. Ik maak een nieuwe offerte wanneer na opdrachtbevestiging blijkt dat het aantal woorden hoger ligt dan aanvankelijk aan mij is doorgegeven. Wanneer hiervan sprake is, breng ik je op de hoogte. Dit doe ik voordat ik begin aan het uitvoeren van de opdracht.

9. Wanneer het aantal woorden hoger blijkt dan aanvankelijk afgesproken, wordt de offerte met afgesproken woordtarief daarop automatisch aangepast en het juiste woordaantal gefactureerd.

 

De prestatie

1. Ik voer de overeengekomen werkzaamheden uit naar mijn beste inzicht en vermogen.

2. Als ik teksten voor je corrigeer of redigeer dan verwacht ik dat je de teksten aanlevert in een Word- of pdf-document. Ik lever mijn werk in hetzelfde soort document weer bij jou aan. Andere opties zijn mogelijk in overleg.

3. Voor mij geldende termijnen zijn niet fataal tenzij wij expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een voor mij overeengekomen geldende termijn gaat in na de opdrachtbevestiging en nadat ik alle noodzakelijke gegevens in mijn bezit heb. Ingang van geldende termijn wordt voor mij minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen de opdrachtbevestiging en wanneer ik van jou de nodige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht heb ontvangen. 

4. Ik heb het recht om de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren.

 

De wijzigingen, opschortingen, overmacht en ontbinding

1. Wanneer jij de eerste opdracht (tussentijds) wijzigt, maak ik hiervoor een nieuwe offerte. Het is mogelijk dat de opleverdatum van de opdracht hierdoor verschuift.

2. Als jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet op tijd nakomt, kan ik de opdrachtovereenkomst uitstellen of ontbinden. Als ik de overeenkomst ontbind, breng ik mijn reeds verrichte werk bij jou in rekening.

3. Als jij onze overeenkomst tussentijds opzegt, breng ik mijn reeds verrichte werk bij jou in rekening.

4. Als jij onze overeenkomst tussentijds moet stopzetten door overmacht (bijvoorbeeld door ziekte), dan overleggen we over een passende oplossing voor de afhandeling van de financiën.

5. Als jouw overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd dan kan ik onze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

6. Als er bij mij sprake is van overmacht, dan laat ik je dat zo snel mogelijk weten. Ik kan onze overeenkomst dan uitstellen tot ik mijn werk weer kan hervatten. Als ik mijn verplichtingen niet meer kan nakomen, hebben jij en ik het recht om de overeenkomst te ontbinden. Ik breng dan mijn reeds verrichte werk bij jou in rekening.

7. In geval van overmacht heb je geen recht op enige (schade)vergoeding. Ook niet als ik als gevolg van de overmacht enig voordeel mag hebben.

8. Ik heb het recht om onze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als er bij jou sprake is van een faillissement, van surseance van betaling of van liquidatie van jouw bedrijf. Ik heb ook het recht om onze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als jij je verplichtingen niet nakomt. Ik breng dan mijn reeds verrichte werk bij jou in rekening.

 

De aansprakelijkheid

1. Tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen rust op mij een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Ik bied geen garanties over de resultaten die met de teksten behaald worden.

2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten in de door jou aangeleverde informatie - zoals voorgeschreven werkwijzen of gegeven orders, aanwijzingen of instructies – en voor schade die het gevolg is van door jou of in jouw opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

3. Ieder vorderingsrecht van jou op mij verjaart na één jaar na het verrichten van de werkzaamheden.

 

De geheimhouding

1.  Jij en ik zijn verplicht alle vertrouwelijke gegevens die wij voor onze samenwerking met elkaar delen, geheim te houden. Die plicht blijft ook bestaan na beëindiging van de opdracht.

De betaling

1. Ik stuur mijn facturen via e-mail mee met de oplevering van de opdracht, tenzij anders afgesproken.

2. Wanneer de afgesproken deadline valt in het weekend of op een feestdag, verzend ik de factuur op de eerstvolgende werkdag.

3. Ik hanteer een betalingstermijn van 14 dagen.

4. Bij grote opdrachten of grote bedragen vraag ik een aanbetaling van 40%. De resterende 60% factureer ik na afronding van de opdracht. Dit is altijd in overleg.

5. Prijsverhoging door een door jou tussentijdse wijziging van de opdracht is geheel voor jouw rekening.

6. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee ik bij aanvang van de opdrachtbevestiging geen rekening hoefde te houden, zijn voor jouw rekening.

7. Bij herhaling van dezelfde soort (kleinere) opdrachten stuur ik maandelijks één gezamenlijke factuur. Hiervoor breng ik per factuur € 7,50 verwerkingskosten in rekening. 

8. Als jij mijn factuur later dan twee maanden na de factuurdatum nog niet betaald hebt, breng ik de wettelijke rente in rekening. Ook buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die ik moet maken, zijn voor jouw rekening.

9. Als jij je betalingsverplichting niet nakomt, mag je teksten die door mij gecorrigeerd of geredigeerd zijn niet gebruiken.

10. Als je teksten die door mij gecorrigeerd of geredigeerd zijn niet gebruikt, blijft de betalingsverplichting bestaan.

 

De geschillen

1. Als we meningsverschillen hebben over de opdracht of als er conflicten voortkomen uit de opdracht, proberen we dit onderling op te lossen. Als dit niet lukt, doen we een beroep op een derde onafhankelijke partij. In het uiterste geval zal het geschil voor de rechtbank komen.

2. Ik verwacht dat je binnen 7 dagen feedback geeft op mijn geleverde teksten. Als ik binnen die 7 dagen geen feedback van je heb gekregen, ga ik ervan uit dat je akkoord bent en stuur ik mijn factuur. Als het je niet lukt om binnen 7 dagen feedback te geven, laat dit dan binnen die 7 dagen weten zodat we een andere afspraak kunnen maken.

3. Als je het niet eens bent met mijn factuur, moet je dit binnen 7 dagen na ontvangst aan mij laten weten.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 20 januari 2022

Je kunt 'm hier downloaden:

Manu's Script logo orange