top of page
Manu's Script new copywriter tekstschrijver eindredacteur

Algemene voorwaarden

Manu's Script copywriter tekstschrijver eindredacteur & taalcheck

Manu's Script

Manu Thodé

Buitenwolde 1

9765 EZ Paterswolde

www.manusscript.nl

info@manusscript.nl

KvK-nr.: 82568162

Btw-nr.: NL003705433B67

De overeenkomst

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen mij (Manu’s Script) en jou (opdrachtgever), tenzij we hier expliciet en schriftelijk van zijn afgeweken.

2. We werken allebei zo goed mogelijk mee aan de werkzaamheden en geven elkaar de informatie die nodig is voor een goede uitvoering van deze werkzaamheden.

3. We zullen elkaars belangen niet zinloos benadelen.

4. We overleggen mondeling (in persoon of per telefoon) of schriftelijk (per e-mail of WhatsApp).

5. Ik heb het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Jij aanvaardt mijn wijzigingen

als je niet binnen 14 dagen – na ontvangst van mijn wijzigingen – schriftelijk in protest gaat.

6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden – om welke reden dan ook – niet geldig

is, blijven de voorwaarden voor het overige wel van kracht. Wij zullen dan over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen.

 

De offerte

1. Een kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

2. Mijn offertes zijn altijd gratis en vrijblijvend. Het voorstel in mijn offerte is 30 dagen geldig tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3. Wanneer jij mijn offerte mondeling of schriftelijk aanvaardt, is er sprake van bevestiging van een opdracht. Die opdrachtbevestiging is bindend en deze algemene voorwaarden zijn erop van toepassing.

4. Ik heb steeds het recht een door jou aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen.

5. De prijzen op mijn website, in offertes en op facturen zijn exclusief btw.

6. Aan informatie uit offertes, reclamematerialen of van mijn website kun jij geen rechten ontlenen.

7. Wanneer het aantal woorden/teksten van de door jou aangeleverde opdracht aan mij hoger blijkt dan aanvankelijk afgesproken, pas ik de telling daarop automatisch aan en het juiste aantal factureer ik.

8. Wanneer de grootte van een eindredactie-opdracht nog niet bepaald is, maak ik een voorlopige offerte. Het aantal woorden/teksten/pagina’s dat jouw opdracht bevat bij oplevering (dus bij publicatie), factureer ik.

9. Wanneer ik een projectprijs met je afspreek en je verzoekt mij tijdens het uitvoeren van de opdracht om aanvullende werkzaamheden te verrichten, factureer ik de extra werkzaamheden op basis van mijn uurprijs.

10. Wanneer een opdracht bestaat uit verschillende onderdelen of de mogelijkheid heeft tot uitbreiding, stel ik een voorlopige offerte op. Dit kan een projectprijs of uurprijs zijn, of een combinatie ervan. De projectprijs staat vast, het daadwerkelijk gespendeerde aantal uren factureer ik na. Dit geldt ook wanneer je de opdracht tussentijds uitbreidt.

11. De eerste revisie is altijd inbegrepen. De revisies die erna volgen op jouw verzoek, factureer ik na op basis van mijn uurprijs. Tenzij wij expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

12. Ik reken tijd voor projectmanagement. Dit kan onder andere bevatten: briefing, tussentijds overleg, e-mailen, administratie, printen, alles ten behoeve van de opdracht. De tijd die ik reken voor projectmanagement is exclusief (video)meetings. Ik reken tijdens een opdracht 1 uur projectmanagement per betrokken partij.

13. Ik voorkom ik dat korte teksten mij meer kosten dan opleveren, door altijd een minimunprijs te rekenen per aparte tekst. Tenzij onderling anders afgesproken.

De prestatie

1. Ik voer de overeengekomen werkzaamheden uit naar mijn beste inzicht en vermogen.

2. Door mij geschreven teksten lever ik bij jou per e-mail aan in Word.

3. Als ik teksten voor je check, corrigeer of redigeer dan verwacht ik dat je de teksten aanlevert in een Word- of pdf-document. Ik lever mijn werk in hetzelfde soort document weer bij jou aan. Andere opties zijn mogelijk in overleg.

4. Voor mij geldende termijnen zijn niet fataal tenzij wij expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een voor mij overeengekomen geldende termijn gaat in na de opdrachtbevestiging en nadat ik alle noodzakelijke gegevens in mijn bezit heb. Ingang van geldende termijn wordt voor mij minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen de opdrachtbevestiging en wanneer ik van jou de nodige gegevens voor het uitvoeren van de opdracht heb ontvangen.

5. Ik heb het recht om de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren.

 

De wijzigingen, opschortingen, overmacht en ontbinding

1. Wanneer jij de eerste opdracht (tussentijds) wijzigt, maak ik hiervoor een nieuwe offerte. Het is mogelijk dat de opleverdatum van de opdracht hierdoor verschuift.

2. Wanneer jij een opdracht (tussentijds) uitbreidt, maak ik hiervoor een aanvullende offerte op basis van mijn uurprijs. De eerste opdracht blijft bestaan.

3. Als jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet op tijd nakomt, kan ik de opdrachtovereenkomst uitstellen of ontbinden. Als ik de overeenkomst ontbind, breng ik mijn reeds verrichte werk bij jou in rekening.

4. Als jij onze overeenkomst tussentijds opzegt, breng ik mijn reeds verrichte werk bij jou in rekening.

5. Als jij onze overeenkomst tussentijds moet stopzetten door overmacht (bijvoorbeeld door ziekte), dan overleggen we over een passende oplossing voor de afhandeling van de financiën.

6. Als jouw overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd dan kan ik onze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

7. Als er bij mij sprake is van overmacht, dan laat ik je dat zo snel mogelijk weten. Ik kan onze overeenkomst dan uitstellen tot ik mijn werk weer kan hervatten. Als ik mijn verplichtingen niet meer kan nakomen, hebben jij en ik het recht om de overeenkomst te ontbinden. Ik breng dan mijn reeds verrichte werk bij jou in rekening.

8. In geval van overmacht heb je geen recht op enige (schade)vergoeding. Ook niet als ik als gevolg van de overmacht enig voordeel mag hebben.

9. Ik heb het recht om onze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als er bij jou sprake is van een faillissement, van surseance van betaling of van liquidatie van jouw bedrijf. Ik heb ook het recht om onze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als jij je verplichtingen niet nakomt. Ik breng dan mijn reeds verrichte werk bij jou in rekening.

 

De aansprakelijkheid

1. Tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen rust op mij een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Ik bied geen garanties over de resultaten die met de teksten behaald worden.

2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten in de door jou aangeleverde informatie - zoals voorgeschreven werkwijzen of gegeven orders, aanwijzingen of instructies – en voor schade die het gevolg is van door jou of in jouw opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

3. Ieder vorderingsrecht van jou op mij verjaart na één jaar na het verrichten van de werkzaamheden.

 

Licentie en auteursrecht

1. De teksten die ik voor je schrijf mag je gebruiken na betaling van de opdracht. Het auteursrecht blijft altijd bij mij.

2. Volgens de Nederlandse wet is het auteursrecht is automatisch van toepassing op alle teksten die ik voor je schrijf.

3. De teksten die ik schrijf, zijn voor jou. Niet voor derden.

4. De teksten die ik schrijf mag je niet zelf aanpassen, met uitzondering op prijzen, tijdstippen, adressen en dergelijke.

5. De teksten die ik schrijf zijn bedoeld voor het doel dat wij samen hebben afgesproken. Overleg

eerst met mij als je ze toch ook voor andere doeleinden wilt gebruiken. Mogelijk breng ik extra kosten in rekening, afhankelijk van het doel waarvoor je mijn teksten extra voor wilt inzetten.

6. Wanneer je mijn tekst toch grondig hebt gewijzigd, mag je het alleen na mijn goedkeuring gebruiken.

7. Of mijn naam wel of niet vermeld wordt bij mijn teksten, bepaal ik.

8. Of ik de tekst die ik voor je heb geschreven in mijn online portfolio plaats, bepaal ik.

De geheimhouding

1. Jij en ik zijn verplicht alle vertrouwelijke gegevens die wij voor onze samenwerking met elkaar delen, geheim te houden. Die plicht blijft ook bestaan na beëindiging van de opdracht.

 

De betaling

1. Ik stuur mijn facturen via een aparte e-mail bij oplevering van de opdracht, tenzij anders afgesproken.

2. Wanneer de afgesproken deadline valt in het weekend of op een feestdag, verzend ik de factuur op de eerstvolgende werkdag.

3. Ik hanteer een betalingstermijn van 14 dagen.

4. Bij grote opdrachten of grote bedragen vraag ik een aanbetaling van 50%. De resterende 50% factureer ik na afronding van de opdracht. Dit is altijd in overleg.

5. Prijsverhoging door een door jou tussentijdse wijziging van de opdracht is geheel voor jouw rekening.

6. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee ik bij aanvang van de opdrachtbevestiging geen rekening hoefde te houden, zijn voor jouw rekening.

7. Bij continue herhaling van dezelfde soort opdrachten stuur ik maandelijks één gezamenlijke factuur. Hiervoor breng ik per factuur – op basis van mijn uurprijs – 1 uur in rekening ten behoeve van projectmanagement.

8. Als jij mijn factuur later dan twee maanden na de factuurdatum nog niet betaald hebt, breng

ik de wettelijke rente in rekening. Ook buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die ik moet maken, zijn voor jouw rekening.

9. Als jij je betalingsverplichting niet nakomt, mag je mijn geschreven teksten en teksten die door mij gecheckt, gecorrigeerd of geredigeerd zijn niet gebruiken.

10. Als je de teksten die ik (in welke vorm dan ook) in opdracht van jou heb behandeld niet gebruikt, blijft de betalingsverplichting bestaan.

 

De geschillen

1. Als we meningsverschillen hebben over de opdracht of als er conflicten voortkomen uit de opdracht, proberen we dit onderling op te lossen. Als dit niet lukt, doen we een beroep op een derde onafhankelijke partij. In het uiterste geval zal het geschil voor de rechtbank komen.

2. Ik verwacht dat je binnen 7 dagen feedback geeft op mijn geleverde teksten. Als ik binnen die 7 dagen geen feedback van je heb gekregen, ga ik ervan uit dat je akkoord bent. Als het je niet lukt om binnen 7 dagen feedback te geven, laat dit dan binnen die 7 dagen weten zodat we een andere afspraak kunnen maken.

3. Als je het niet eens bent met mijn factuur, moet je dit binnen 7 dagen na ontvangst aan mij laten weten.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 6 mei 2024.

Download 'm voor je eigen administratie.

bottom of page