top of page
logo Manu's Script

AVG Privacyverklaring

ICON_COLOR7

Manu's Script

Manu Thodé

Buitenwolde 1

9765 EZ Paterswolde

www.manusscript.nl

info@manusscript.nl

KvK-nr.: 82568162

Btw-nr.: NL003705433B67

Dit is de privacyverklaring van Manu Thodé h.o.d.n. Manu's Script. Dit document is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Hierin leg ik uit hoe Manu's Script omgaat met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens neem ik de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.

 

Verkrijging persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt en/of omdat je gebruikmaakt van de diensten van Manu’s Script. Onder persoonsgegevens vallen alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

1. Contact- en naw-gegevens, waaronder locatiegegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen);

2. Bedrijfsgegevens, waaronder btw-nummer en KvK-nummer;

3. Afwijkend afleveradres;

4. Overige persoonsgegevens die je zelf aan mij hebt verstrekt.

 

Doel van de verwerking

Ik verwerk de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Om contact met je op te nemen zodat ik je kan informeren over de door jou afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;

2. Om mijn diensten te kunnen uitvoeren;

3. Om mijn dienstverlening te verbeteren;

4. Om betalingen te kunnen verrichten;

5. Om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen;

6. Om marketing en communicatie-uitingen te kunnen doen. Ik analyseer jouw bezoekersgedrag op de website om daarmee het aanbod van mijn diensten af te stemmen op jouw voorkeuren, en de website te verbeteren;

7. Om met derden gegevens uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van mijn dienstverlening, voor zover dit noodzakelijk is.

Grondslag verwerking

Ik verwerk jouw persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

1. Wettelijke verplichting, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingdienst;

2. Uitvoering overeenkomst, gegevens die ik nodig heb voor het uitvoeren van jouw opdracht;

3. Uitdrukkelijke toestemming van jou en eventuele andere betrokkenen;

4. Gerechtvaardigd belang.

Ik verwerk uitsluitend gegevens die ik noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en ga zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die ik over jou en jouw gebruik van de diensten heb verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging die je met mij bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van jou verwerkt worden door het bezoeken van de website www.manusscript.nl indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die ik met Manu's Script aanbied, kunnen zonder het verwerken van jouw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Wanneer ik – voor specifieke doeleinden met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens ­– jouw expliciete toestemming nodig heb, dien je hiervoor separaat toestemming aan mij te geven. Je bent niet verplicht je gegevens aan mij te verstrekken. Voor (potentiele) klanten heeft dit al gevolg dat ik mijn diensten niet zal kunnen leveren. Om mijn diensten te kunnen leveren, moet ik facturen opmaken die ik 7 jaar moet bewaren voor de belastingdienst en daarvoor heb ik gegevens van je nodig.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Manu’s Script neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Bewaartermijn

Ik bewaar verwerkte persoonsgegevens conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan strikt noodzakelijk.

 

Verwerking door derden

Ik deel persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Ik verkoop geen persoonsgegevens. Op Manu's Script kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien ik met derden persoonsgegevens deel, sluit ik hiervoor een verwerkersovereenkomst af. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld (kunnen) worden zijn:

1. De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en naw-gegevens.

2. De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en naw-gegevens en financiële gegevens.

3. Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en naw-gegevens.

4. Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en naw-gegevens.

5. Ingeschakelde derden, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en naw-gegevens.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stem je in met de disclaimer. Ik behoud mij het recht om te allen tijde de inhoud van mijn website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder mijn klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Ik aanvaard op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Manu's Script voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring

Manu's Script maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Ik mag, volgens de wet, cookies op jouw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is jouw toestemming nodig. Ik raad je aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Manu's Script gebruikt, zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden.

Met deze cookies wordt bijvoorbeeld jouw browserinstellingen opgeslagen zodat mijn website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing), maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met jouw toestemming plaats ik 'tracking cookies' op jouw computer. Deze cookies gebruik ik om bij te houden welke pagina's je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor jou zijn.

Op de website van Manu's Script worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat ik informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Ik houd geen informatie bij van hetgeen jij op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien je hierover vragen hebt kunt je contact opnemen via administratie@manusscript.nl.

 

Gebruik social media

Manu's Script maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Instagram, WhatsApp). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer je op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijs ik je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies plaatsen op jouw apparaat waarmee je de website bekijkt, kun je jouw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijg je een waarschuwing en dien je toestemming te geven voor de cookie. Doe je dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. Je kunt de instellingen van jouw browser aanpassen, zodat jouw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kun je geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet je de instellingen van jouw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kun je de privacy instellingen aanpassen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

1. Recht op inzage;

Als betrokkene heb je het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

2. Recht op rectificatie;

Je hebt het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

3. Recht op gegevenswissing;

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

4. Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heb je het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met mij op.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan mij, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen om deze persoonsgegevens eventueel over te dragen aan een derde. Een betrokkene kan mij ook de opdracht geven om deze gegevens rechtstreeks aan een derde over te dragen.

6. Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Ik staak de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Klacht

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop Manu's Script met jouw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kun je contact opnemen via de website of per e-mail via administratie@manusscript.nl. Om er zeker van te zijn dat je een recht wenst uit te oefenen, verzoek ik jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Je kunt hierbij jouw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van jouw privacy. Ik zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek reageren. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. Je kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Persoonsgegevens beschermen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus. Hiervoor neem ik passende maatregelen om ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via administratie@manusscript.nl.

 

De volgende maatregelen heb ik genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen

1. Waar mogelijk gebruik ik tweestapsverificatie;

2. Mails die ik bewaar, staan in een beveiligde mailbox;

3. De computer(s) waarop ik werk, zijn beveiligd met een wachtwoord;

4. De harde schijven van mijn computers zijn versleuteld, zodat bij verlies of diefstal de data onleesbaar is voor iemand die het wachtwoord niet weet;

5. Ik gebruik beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall;

6. Back-ups worden extern opgeslagen en zijn ook versleuteld, zodat de gegevens – ook bij een hack – niet toegankelijk zijn zonder wachtwoord;

7. De website heeft een SSL-certificaat. Jouw gegevens worden dus verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan ‘https’ voor het webadres en aan het hangslotje in de adresbalk;

8. De wachtwoorden die ik gebruik zijn zeer sterk.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Manu's Script kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Bij het doen toekomen van een offerte, zend ik de meest recente versie van deze privacyverklaring mee. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan brengt ik jou per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan deze privacyverklaring voldoe. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met me opnemen via administratie@manusscript.nl.

 

In het geval van een datalek (als ik bijvoorbeeld persoonsgegevens kwijtraak), meld ik dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de personen wiens gegevens gelekt zijn.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 6 mei 2024.

Download 'm voor je eigen administratie.

bottom of page